Mandarin Chinese Pinyin Chart

汉语拼音(Hànyǔ Pīnyīn;英语:Chinese Pinyin、Hanyu Pinyin或Chinese Phonetic Alphabets)简称拼音(Pinyin),是中华人民共和国的汉字注音拉丁化方案,于1955年—1957年文字改革时被原中国文字改革委员会(现国家语言文字工作委员会)汉语拼音方案委员会研究制定。该拼音方案主要用于汉语普通话读音的标注,作为汉字的一种普通话音标。2012年10月1日,新汉语拼音正词法规则正式实施。

汉语拼音字母表

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt  
Uu Vv Ww Xx Yy Zz  

 

 

汉语拼音声母表

声母共有:23个。声母,是使用在韵母前面的辅音,跟韵母一齐构成的一个完整的音节。其他汉藏语系语言也有类似的结构。一般由辅音充当,即首辅音。辅音的主要特点是发音时气流在口腔中要分别受到各种阻碍,因此可以说,声母发音的过程也就是气流受阻和克服阻碍的过程。声母通常响度较低、不可任意延长、而且不用于押韵。

b [玻] p [坡] m [摸] f [佛]      
d [得] t [特] n [讷] l [勒] g [哥] k [科] h [喝]
j [基] q [欺] x [希]        
z [资] c [雌] s [思] r [日] zh [知] ch [嗤] sh [诗]
y [医] w [巫]          

 

 

汉语拼音韵母表

韵母共24个:单韵母6个,复韵母8个,鼻韵母9个,特殊韵母1个。

单韵母 a[阿] o[喔] e[鹅] i[衣] u[乌] ü[迂]
复韵母 ai[哀] ei[唉] ui[威] ao[奥] ou[欧] iu[由] ie[耶] üe[椰] 
前鼻韵母 an[安] en[恩] in[因] un[温] ün[允]
后鼻韵母 ang[昂] eng[摁] ing[英] ong[雍]
特殊韵母 er[儿]

 

 

整体认读音节

整体认读音节:16个。

zhi chi shi ri zi ci
si yi wu yu ye yue
yin yun yuan ying    

 

 

声调符号

阴平(ˉ) 阳平(ˊ) 上声(ˇ) 去声(ˋ)

例如:妈 mā 【阴平】 麻 má 【阳平】 马 mǎ 【上声】 骂 mà 【去声】 吗 ma 【轻声】

 

 

隔音符号

ɑ,o,e开头的音节连接在其它音节后面的时候,如果音节的界限发生混淆,用隔音符号(')隔开,例如pi'ɑo(皮袄)。

 

 

汉语拼音音节表

b ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing
p pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping
m ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming
f fa fo fei fou fan fen fang feng
d da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding
t ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting
n na nai nei nao no nen nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning
l la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling
g ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng
k ka ke kai kou kan ken kang keng
h ha he hai hei hao hou hen hang heng
j ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing
q qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing
x xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing
zh zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng
ch cha che chi chai chou chan chen chang cheng
sh sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng
r re ri rao rou ran ren rang reng
z za ze zi zai zao zou zang zeng
c ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng
s se si sai sao sou san sen sang seng
y ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying
w wa wo wai wei wan wen wang weng wu